Microsoft เพิ่มช่องทางติดตามสถานการณ์ COVID-19 ผ่านเสิร์ชเอนจิน Bing

Microsoft เพิ่มช่องทางติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านเสิร์ชเอนจิน Bing โดยการแสดงข้อมูลต่างๆ บน Bing เป็นความร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (ECDC), หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (CDC), องค์การอนามัยโลก (WHO) และ Wikipedia

URL ที่ใช้ติดตามสถานการณ์ คือ bing.com/covid เมื่อเข้ามาแล้วจะมีตัวเลขบอกจำนวนรวมของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วทั่วโลก, ผู้ที่รักษาหายแล้ว และผู้เสียชีวิต โดยก็จะมีแยกเป็นแต่ละประเทศด้วย

นอกจากนี้เมื่อเรากดเข้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีตัวเลขต่างๆ บอกเช่นกัน พร้อมมีวิดีโอด้านล่างเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

อย่างไรก็ตามเท่าที่ทดลองใช้งาน ยังพบว่าตัวเลขบอกจำนวนรวมของผู้ป่วยอย่างในประเทศไทยยังไม่เรียลไทม์นัก

สำหรับช่องทางติดตามสถานการณ์กาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีอีกหลายช่องทางครับ ได้แก่

– https://covid19.workpointnews.com/

– https://covidtracker.5lab.co/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *