COVID-19 : ปกปิดข้อมูลเดินทางและอาการป่วย ส่อจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน

สืบเนื่องจากข่าวกรณีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 กำลังแพร่ระบาด และเริ่มมีการพบว่ามีประชาชนบางรายปกปิดข้อมูลเดินทางหลังจากกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรณีนี้ผมจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษตามพระราชบัญญาติโรคติด พ.ศ. ๒๕๕๘ หากมีผู้ปกปิดข้อมูลการเดินทางและอาการป่วย

COVID-19

ตามพระราชบัญญาติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ บทกำหนดโทษ

– มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

>>> อ่านฉบับเต็ม ที่นี่ <<<

ทั้งนี้ วิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดในเวลานี้ แบ่งออกเป็น

 • สวมหน้ากากอนามัย

 • ล้างมือให้สะอาด

 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

 • เลี่ยงพื้นที่แออัด

 • เลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า

 • ควรเฝ้าระวังตัวเองอย่างน้อย 14 วัน

 • พักอยู่ที่บ้าน

 • งดไม่ไปที่ชุมชน

 • งดใช้ขนส่งสาธารณะ

 • งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

 • หากมีอาการ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย

 • วัดไข้ทุกวัน

 • หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

อ้างอิงข้อมูลจาก tnn และ hfocus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *